Laden...

Boven Logo Snip.JPG

Vrij van Schadelijke stoffen als: 

Para-benen, Hormonen, P.E.G.'s

        en on-geparfumeerd!! 

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Pure for Sure. 

Jacob Jordaensstraat 8. 

8471TK te Wolvega. 

+31 (0) 6-10370122.

info@pureforsure.nl. 

BTW: NL109588630B01. 

KvK: 72986425.

Artikel 1: Definities,

1. Pure for Sure, gevestigd in Wolvega, KvK/nummer 72986425 wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Verkoper.

2. De wederpartij van Verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Koper.

3. Partijen zijn Koper en Verkoper samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoelt, de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden,

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens Verkoper

2. Afwijken van deze Voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling,

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webwinkel voldaan. Bij grotere orders en reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de Koper een bewijs van de order en/of reservering(en), tevens over het al reeds vooruitbetaalde bedrag.

2. Betaald Koper niet op tijd, dan is hij in Gebreke. Blijft Koper in Gebreke dan is Verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten, totdat Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft Koper in Gebreke, dan zal Verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit, vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper direct opeisbaar.

5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht van Verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Verkoper te betalen.

6. Ideal
Als u een Nederlandse bankrekening heeft en uw bank ondersteunt IDeale, kunt u betalen met IDeale. We brengen u geen kosten in rekening voor deze betaalmethode. Uw bank kan u hier meer informatie over geven. Klik bij uitchecken op het IDeale logo om ideale als betaalmethode te kiezen.

PayPal
Als u een PayPal account heeft (of maakt, het kost weinig tijd) kunt u met PayPal betalen. U kunt hier een creditcard of bankrekening aan koppelen. We brengen u geen kosten in rekening voor deze betaalmethode. Zie de website van PayPal voor meer informatie. Klik bij uitchecken op het PayPal logo om PayPal als betaalmethode te kiezen.

Bank (vooruitbetaling)
Als u een bankrekening heeft kunt u vooruit betalen per bank, dit kan meestal ook van buiten Nederland. We brengen u geen kosten in rekening voor deze betaalmethode. Uw bank kan u hier meer informatie over geven. In de bevestigingsmail die u ontvangt staat het te betalen bedrag en staan ook onze bankgegevens.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs.

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard dan vervalt het aanbod.

2. Levertijden van offertes zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs, bestaat uit de  koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht.

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en zijn/de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan verkoper te retourneren.

2.Beschadigde verpakking: Controleer altijd de verpakking op transportschade direct bij ontvangst. Neem bij zichtbare schade van de verpakking direct contact met ons op via mail of per telefoon, neem foto's van de beschadigde verpakking en controleer de inhoud van de verpakking op beschadigingen. Na deze stappen kunnen wij schadevergoeding bewerkstelligen.

3. Het bedrag zal uiterlijk binnen 30 dagen door pureforsure.nl aan de koper zijn terugbetaald. 

4. De kosten van terugzending komen voor rekening van de klant.

Indien het adres niet correct is (bijvoorbeeld het is het adres van een bedrijf en niet van J. Jansen, het huisnummer bestaat niet (officieel) of is niet te vinden) of als afleveren niet kan omdat bijvoorbeeld de bel kapot is, er een hond vrij op het erf loopt, de bezorger niet dicht bij uw deur kan komen - wordt het pakje niet afgeleverd en gaat het naar een depot bij u in de buurt of wordt naar ons teruggestuurd. Zorg ervoor dat het pakje fatsoenlijk kan worden afgegeven of gebruik anders een adres waar dat wel kan. Facturen kunnen naar een postbus worden verzonden, goederen kunnen uitsluitend naar een straatadres worden gestuurd, dus niet naar een postbus. Wel dus op te halen bij een depot bij u in de buurt, dit kunt u alvorens aangeven bij uw bestelling/aankoop. Dit is ook van toepassing als de bezorger u niet thuis aantreft bij aflevering van goederen. 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor wordt beïnvloed. Verkoper stelt Koper hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging van of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Verkoper de Koper vooraf schriftelijk in.

4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen geeft Verkoper hierbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst, een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel, kan Verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. 

6. Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft pureforsure.nl de keuze het product te vervangen door een ander product dan wel de factuurprijs terug te betalen.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang.

1. Zodra het gekochte door de Koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Koper naar Verkoper.

Artikel 8: Onderzoek, klachten.

1. Koper is gehouden het geleverde op moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde, overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen. Althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

2. Klachten met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aanlevering van de goederen schriftelijk door Koper bij Verkoper worden ingediend.

3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn, heeft Verkoper recht om/of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

4. Geringe en/of in Branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, maat of afwerking kunnen niet aan Verkoper worden tegengeworpen.

5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten, dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

6. Na het verwerken van de goederen bij Koper, worden geen klachten meer geaccepteerd.

Artikel 9: Proefmonster(s).

1. Klanten kunnen aanspraak maken op een van onze proefmonsters door een mail te sturen naar: info@pureforsure.nl, in deze mail geeft de klant aan van welk product de klant een proefmonster wenst te gebruiken. 

2. Particulieren kunnen in dit kader gebruik maken van één proefmonster per aanvraag. Bedrijfsmatig is het mogelijk gebruik te maken van meerdere proefmonsters per aanvraag. 

Artikel 10: Levering.

1. Wij streven er naar om de producten zo snel mogelijk te leveren. Het kan echter voorkomen, dat bepaalde producten even niet leverbaar zijn. Dit komt omdat we zuivere natuurlijke producten verkopen, en dan kan het voorkomen dat de grondstoffen op zijn. In dat geval kunnen we kijken naar een vervangend product, of het product wordt nagezonden als het weer leverbaar is. Na ontvangst van betaling wordt de bestelling binnen twee tot drie werkdagen, en meestal al dezelfde dag verzonden. Wij leveren alle producten uit een kleine voorraad. Mocht een product desondanks niet binnen dit termijn leverbaar zijn, dan nemen wij contact met u op en houden u op de hoogte van de leverdatum of wij restitueren direct het betreffende bedrag op je rekening.

2. Overschrijding van de levertijd geeft geen recht op schadevergoeding.

3. Pure for Sure behoudt zich het recht voor, de bestelling in gedeelten te leveren. Tenzij anders overeengekomen zijn hieraan geen extra kosten verbonden.

4. Alle bestelde en geleverde producten blijven eigendom van pureforsure.nl totdat de producten en de kosten volledig betaald zijn. Het risico van geleverde producten ligt bij de klant zodra deze zijn geleverd op het afleveradres.

5. 
Verzending binnen Nederland:

  • Er wordt € 5,95 aan verzendkosten in rekening gebracht.
  • Proefmonstertje (aan te vragen op e-mailadres: info@pureforsure.nl) verzenden wij GRATIS. 
  • Verzendkostenvrij bij een bestelling vanaf € 50,00 dit gaat automatisch.

Verzending naar België.

€ 8,95
Verzendkostenvrij vanaf € 85,00

Verzending naar Duitsland.

€ 11,95                                                                                          Verzendkostenvrij vanaf € 90,00